Tìm thấy 2999 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại DDC: 895.92280334
  Tác giả: Sơn Nam
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại DDC: 895.9228408
  Tác giả: Hoàng, Kim Dung
  Thông tin xb: Hà Nội: Nxb. Hội Nhà Văn, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại DDC: 895.92232
  Tác giả: Vũ, Trinh
  Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại DDC: 895.1352
  Tác giả: Trương Vĩ
  Thông tin xb: Hà Nội: Văn học, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại DDC: 895.9223
  Tác giả: Hoàng, Quốc Hải
  Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại DDC: 895.922334
  Tác giả: Lê, Thanh Huệ
  Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại DDC: 895.9222009
  Tác giả: Xuân Yến
  Thông tin xb: Hà Nội: Sân khấu, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại DDC: 895.92209
  Tác giả: Nguyễn, Thanh Tùng
  Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Sư Phạm, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại DDC: 895.9228403
  Tác giả: Cao Kim
  Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại DDC: 895.9228408
  Tác giả: Phan, Đức Lộc
  Thông tin xb: Hà Nội: Kim Đồng, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách đơn