Tìm thấy 3385 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại DDC: 895.92280334
  Tác giả: Sơn Nam
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại DDC: 959.77
  Tác giả: Sơn Nam
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại DDC: 895.92284
  Tác giả: Nguyễn, Việt Hà
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại DDC: 895.92214
  Tác giả: Nguyễn, Ngọc Tư
  Thông tin xb: Hà Nội: Văn học, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại DDC: 895.922840808
  Tác giả: Xuân Huy
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại DDC: 895.9228408
  Tác giả: Kim Oanh
  Thông tin xb: Hà Nội: Lao động, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại DDC: 895.92284
  Tác giả: Hạ Vũ
  Thông tin xb: Hà Nội: Phụ nữ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại DDC: 895.9228403
  Tác giả: Lưu, Trọng Hải
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại DDC: 894.51134
  Tác giả: Gárdos Péter
  Thông tin xb: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại DDC: 853.92
  Tác giả: Elena Pucillo Truong
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn