Tìm thấy 686 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại DDC: 813.6
  Tác giả: Dellaira, Ava
  Thông tin xb: Hà Nội: Kim Đồng, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại DDC: 813.6
  Tác giả: André, Aciman
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại DDC: 813.6
  Tác giả: Walter, Jess
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại DDC: 813.6
  Tác giả: Oliver, Lauren
  Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 5.
  Phân loại DDC: 813.6
  Tác giả: Oliver, Lauren
  Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 6.
  Phân loại DDC: 813
  Tác giả: Emma Donoghue
  Thông tin xb: Hà Nội: Nxb: Hội Nhà văn, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại DDC: 813.54
  Tác giả: Harper Lee
  Thông tin xb: Hà Nội: Văn học, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại DDC: 813.6
  Tác giả: Grabenstein, Chris
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại DDC: 813
  Tác giả: Suzanne Collins
  Thông tin xb: Hà Nội: Văn học, 2016
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại DDC: 813
  Tác giả: Cynthia Kadohata
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2016
  Nguồn tài liệu: Sách đơn