Tìm thấy 1817 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại DDC: 895.922332
  Tác giả: Ngô, Tất Tố
  Thông tin xb: Hà Nội: Văn học, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại DDC: 894.51134
  Tác giả: Gárdos Péter
  Thông tin xb: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại DDC: 895.9223
  Tác giả: Dương, Nhiễm Mậu
  Thông tin xb: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại DDC: 833
  Tác giả: Boll, Heinrich
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại DDC: 895.6
  Tác giả: Asai, Ryo
  Thông tin xb: Hà Nội: Phụ nữ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại DDC: 843
  Tác giả: Besson, Philippe
  Thông tin xb: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại DDC: 843.914
  Tác giả: Landa Lê
  Thông tin xb: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại DDC: 813.6
  Tác giả: Dellaira, Ava
  Thông tin xb: Hà Nội: Kim Đồng, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại DDC: 839.738
  Tác giả: Backman, Fredrik
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại DDC: 813.6
  Tác giả: André, Aciman
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn