Tìm thấy 340 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại DDC: 332.04154
  Tác giả: William H. Janeway
  Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại DDC: 658.802
  Tác giả: Anderson, Chris
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2016
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại DDC: 330.9597
  Tác giả: Vũ, Bá Thể
  Thông tin xb: Hà Nội: Hồng Đức, 2014
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại DDC: 330
  Tác giả: Phương Anh
  Thông tin xb: London: Frederick Warne, 2013
  Nguồn trích: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 2015. - Số 6603. - Ngày 28, tháng 8. - tr. 04
  Nguồn tài liệu: Bộ Sưu Tập, Bộ sưu tập
 • 5.
  Phân loại DDC: 331.25
  Thông tin xb: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2013
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại DDC: 658.8
  Thông tin xb: Hà Nội: Tài chính, 2011
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại DDC: 658.8
  Thông tin xb: Hà Nội: Tài chính, 2011
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại DDC: 332.63
  Tác giả: Đào, Công Bình
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2010
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại DDC: 381
  Tác giả: Erian, Mohame A. El
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại DDC: 330.15
  Tác giả: Dương, Ngọc Dũng
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
  Nguồn tài liệu: Sách đơn