...
Phân loại DDC: 5A2.2
Tác giả: Mikulin, A.A.
Thông tin xb: H.: Thể dục thể thao, 1978
Mô tả vật lý: 148tr, 19cm
Tóm tắt: Vai trò của dòng điện sinh vật trong thể dục. Vai trò của ôxi trong cuộc đấu tranh với tuổi già. Già độ ăn uống và sự bài tiết mồ hôi. Điện khí quyển và đời sống trong các điện trường
Từ khóa: Sinh lý họcY học

Tìm kiếm thêm