...
Phân loại DDC: 6C7,660
Tác giả: Phạm, Đình Trị
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1989
Mô tả vật lý: 144 tr.: bảng, 27 cm
Từ khóa: Hóa học

Tìm kiếm thêm