...
Phân loại DDC: 801.1
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 1978
Mô tả vật lý: 555tr, 19cm
Tóm tắt: Văn học, lao động, cuộc sống và chức năng. Đặc trưng của sáng tác văn học, tính tư tưởng và tính nghệ thuật trong văn học, nhà văn và sáng tác
Từ khóa: Văn họcNghiên cứu văn học

Tìm kiếm thêm