...
Phân loại DDC: 001(09),509.2
Tác giả: Nguyễn, Hiến Lê
Thông tin xb: Đồng Tháp: Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, 1995
Mô tả vật lý: 216 tr., 19 cm + Kèm 1 bộ 3 đĩa CD
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp của 10 nhà bác học lớn của nhân loại: I Saac Newton/ Louis Pasteur, Thomas Alva Edison.
Từ khóa: Danh nhânNewtonLouis PasteurEdisonNhà bác học

Tìm kiếm thêm