...
Phân loại DDC: 366:339.13
Tác giả: Blake, David
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1994
Mô tả vật lý: 935tr, 20cm
Tóm tắt: Giới thiệu thị trường tài chính, xác định các tỷ suất chiết khấu trên thị trường; phân tích đánh giá chứng khoán, phân tích quản lý danh mục chứng khoán đầu tư và thủ tục thực hiện...
Từ khóa: Kinh tếThị trườngTài chính

Tìm kiếm thêm