...
Phân loại DDC: 801.12
Thông tin xb: H.: Trường viết văn Nguyễn Du, 1985
Mô tả vật lý: 289tr, 19cm
Tóm tắt: Những bài giảng của các đồng chí lãnh đạo tại trường viết văn Nguyễn Du.
Từ khóa: Nghiên cứu văn học

Tìm kiếm thêm