...
Phân loại DDC: 32(V)77
Tác giả: Nguyễn Công Hòa
Thông tin xb: H.: Lao động, 1976
Mô tả vật lý: 34tr, 19cm
Tóm tắt: Vai trò và nhiệm vụ của công đoàn Việt Nam
Từ khóa: Công đoàn Việt Nam

Tìm kiếm thêm