...
Phân loại DDC: 371.018.2
Tác giả: Pêsecnicôva, I.A
Thông tin xb: H.: Phụ nữ, 1980
Mô tả vật lý: 214tr, 19cm
Tóm tắt: Giáo dục cho trẻ em biết yêu lao động, tham gia tích cực vào các hoạt động lao động phát huy tính sáng tạo và năng lực của trẻ em
Từ khóa: Giáo dụcGia đìnhTrẻ em

Tìm kiếm thêm