...
Phân loại DDC: 398.20959742
Tác giả: Quán, Vi Miên
Thông tin xb: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý: 299 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về một số tác phẩm trong truyện thơ dân gian thái- nghệ an.
Từ khóa: Truyện thơ dân gianNghệ An
Nguồn trích: Truyện thơ dân gian Thái - Nghệ An; Nxb: Hội Nhà văn; Hà Nội

Tìm kiếm thêm