...
Phân loại DDC: 390.0959775
Tác giả: Nguyễn, Thị Nguyệt
Thông tin xb: Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý: 267 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về sự hình thành cộng đồng người Hoa ở Đồng Nai. Cấu trúc và quy trình lễ hội và yếu tố văn hóa trong lễ hội ,cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai.
Từ khóa: Lễ hộiCầu anCầu siêuNgười HoaĐồng Nai

Tìm kiếm thêm