...
Phân loại DDC: 398.209597
Tác giả: Nguyễn, Thị Dung
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb: Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý: 670 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kỳ các dân tộc Việt Nam.
Từ khóa: Thế giới nhân vậtTruyện cổ tíchDân tộcViệt Nam
Nguồn trích: Thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kỳ các dân tộc Việt Nam; Nxb: Hội Nhà văn; Hà Nội

Tìm kiếm thêm