...
Phân loại DDC: 159,177
Tác giả: Nguyễn, Tử Quang
Thông tin xb: Đồng Tháp: Nxb. Đồng Tháp, 1998
Mô tả vật lý: 251 tr., 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về cách xử thế của người xưa, có kèm theo lời bình; giúp hiểu sâu hơn lịch sử, cách xử thế của người xưa. Từ đó, rút ra tư tưởng, bài học kinh nghiệm bổ ích cho thực tế cuộc sống ngày nay.
Từ khóa: Thuật xử thếVăn hóa truyền thốngỨng xử

Tìm kiếm thêm