...
Phân loại DDC: 002.3,028
Tác giả: Hữu Tuấn
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1998
Mô tả vật lý: 359 tr., 19 cm
Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện lý thú về sách ở nước ta, từ Thái úy Lý Thường Kiệt đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Tri thức

Tìm kiếm thêm