...
Phân loại DDC: 339.9(N4),158
Tác giả: Chin Ning Chu
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1997
Mô tả vật lý: 315 tr., 20 cm
Tóm tắt: Viết về nghệ thuật kinh doanh của người Châu Á, chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Từ khóa: Kinh doanhChâu Á

Tìm kiếm thêm