01/10/2019

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Văn bản gốc Bác Hồ viết từ ngày 10-5-1965 đến ngày 19-5-1969) là một trong số các bảo vật quốc gia, hiện được lưu giữ tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Sách “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”// “50 years of implementing President Ho Chi Minh’s”  do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với  Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp biên soạn và được Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành nhân dịp 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1968 – 2019).

Sách gồm 3 phần:

- Phần thứ nhất: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử, giới thiệu với bạn đọc bút tích Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

- Phần thứ hai: Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Phần thứ ba: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai phần này giới thiệu với bạn đọc những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tâm nguyện của Người trước lúc đi xa: "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh" cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sách “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dày 280 trang, là sách song ngữ Việt - Anh, được in 4 màu trên giấy couché, bìa in giấy couché matt 250gr/m2, giá bìa 390.000 đồng. Với gần 400 bức ảnh sinh động, phong phú, được tuyển chọn từ nhiều nguồn, trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, sách “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là nén tâm nhang thành kính dâng lên Người.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại lời căn dặn của Người, tự soi rọi lại mình, thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Người hằng mong muốn; qua đó góp phần bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Như chúng ta đã biết, ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về với cõi vĩnh hằng để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại di nguyện cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong 50 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc của Người, quyết tâm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện về mọi mặt: Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, chủ động hội nhập sâu rộng quốc tế, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta thường xuyên coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

HUỲNH TỚI

Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu