14/11/2018

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Luân chuyển sách đến các Đồn Biên phòng

Trên cơ sở Chương trình Ký kết Liên tịch giữa ngành Văn hóa Thể thao với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phối hợp tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, sách báo trong quân đội. Những năm qua, Thư viện tỉnh BR-VT đã triển khai và phối hợp tốt với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT trong công tác luân chuyển sách báo đến các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh. Chương trình phối hợp đưa sách báo đến các đồn Biên phòng đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao, Thư viện tỉnh BR-VT đã thường xuyên tổ chức luân chuyển sách báo về phục vụ ở các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Luân chuyển sách đến Trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng tỉnh BR-VT

Căn cứ Quy chế Phối hợp Luân chuyển tài liệu, sách báo giữa Thư viện tỉnh BR-VT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT, trong 2 ngày 12-13/11/2018, Phòng Mạng lưới Thư viện tỉnh BR-VT đã luân chuyển 1.200 bản sách đến 6/10 đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh: Đồn Biên phòng Phước Hải (Đất Đỏ), Đồn Biên phòng Phước Thuận, Đồn Biên phòng Bình Châu (Xuyên Mộc), Đồn Biên phòng Chí Linh, Đồn Biên phòng Bến Đá (Vũng Tàu) và Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Kim Tỷ

Phòng Mạng Lưới – Thư viện tỉnh BR-VT