16/08/2019

Thêm khí thế, vững niềm tin

Cách đây tròn 74 năm, trong khí thế sục sôi cách mạng, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, giành chính quyền trong cả nước, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”.

Kết quả hình ảnh cho cách mạng tháng tám

Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945. Ảnh tư liệu.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là trang sử vẻ vang, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc-kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên đất nước ta. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đây là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới, khi một dân tộc nhỏ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã tự đứng lên giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Đặc biệt, một đảng mới 15 tuổi, với hơn 5.000 đảng viên đã lãnh đạo cách mạng thành công, giành chính quyền trong cả nước và trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn dân tộc bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, chiến thắng thù trong, giặc ngoài, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt chặng đường cách mạng 73 năm qua.

Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là đỉnh cao của lòng yêu nước, ý chí quật cường, toàn dân tộc vùng đứng dậy, quyết "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" và "dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập".

Hơn 70 năm qua, tầm vóc, ý nghĩa, những bài học kinh nghiệm quý báu, những tư tưởng mang tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và được vận dụng, phát triển sáng tạo qua các thời kỳ cách mạng. Trước hết và quan trọng nhất là phải có một đảng tiên phong, thật sự cách mạng; tiếp thu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp. Đó còn là bài học về dự đoán, nắm bắt và chớp thời cơ cách mạng, có những quyết định chính xác, kịp thời; là bài học về xây dựng, tổ chức và sử dụng lực lượng, đặc biệt là đoàn kết, tập hợp, phát động đông đảo quần chúng nhân dân nhất tề đứng lên giành và giữ chính quyền.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt chú trọng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; đề cao ý chí tự lực tự cường, độc lập tự chủ, sáng tạo, đồng thời tranh thủ tối đa những điều kiện, thời cơ thuận lợi do tình hình thế giới đem lại.

Thực tế chứng minh, dù ở giai đoạn cách mạng nào, dù khó khăn thử thách đến đâu, nhưng nếu Đảng biết dựa vào nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, thì sự nghiệp cách mạng nhất định thắng lợi; uy tín, vị thế của Đảng ngày càng được nâng cao. Quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh.

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức luôn đan xen; đặc biệt, các thế lực thù địch tăng cường chống phá bằng chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với những thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc. Bốn nguy cơ mà Ðảng ta chỉ ra vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm… diễn biến phức tạp, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tình hình trên đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng; nắm bắt, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; phát huy cao nhất tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện kiên quyết, kiên trì, không có “vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đảng cầm quyền, cũng như trọng trách mà nhân dân tin tưởng giao phó.

Ra đời trong phong trào cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ; được tôi luyện, trưởng thành trong kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập, tự do, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn kề vai sát cánh, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp hiệp đồng trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý, là nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

http://www.qdnd.vn

Báo Quân đội nhân dân