Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

  • 01/08/2019
  • 345

- Nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn sau 50 năm thực hiện Di chúc và tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân ta;

- Cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kế hoạch chi tiết trong tệp đính kèm bài viết:

Dữ liệu đính kèm:

  KeHoachTuyenTruyen50NamThucHienDiChucBacHo.pdf